Bánh đa Kế

Giá bán: 50 ngàn đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vel pulvinar diam vulputate quis ,vel pulvinar diam vulputate quis. Donec porttitor volutpat rutrum.  Vulputate quis. Donec porttitor volutpat rutrum. Donec porttitor volutpat rutrum.  Vulputate quis.

Danh mục:
Chat với chúng tôi!
Chat với chúng tôi!
Gọi ngay
Bánh đa Kế Bắc Giang
Bánh đa Kế