Tỏi Lý Sơn

Giá bán: 150 ngàn đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vel pulvinar diam vulputate quis ,vel pulvinar diam vulputate quis. Donec porttitor volutpat rutrum.  Vulputate quis. Donec porttitor volutpat rutrum. Donec porttitor volutpat rutrum.  Vulputate quis.

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: ,
Chat với chúng tôi!
Chat với chúng tôi!
Gọi ngay
Tỏi Lý Sơn

Cho phép đặt hàng trước